Førende indenfor GPS-teknologien

Læs artikel fra
Geologisk Nyt om EM38
Oversigt
over vilkår
Se billeder af
EM38 udstyr
Eksempel på opmåling og
gradueret kvælstofgødskning


Kortlægning af markens
jordbundsvariation med EM 38 udstyr

I positionsbestemt planteavl er kortlægningen af variationen i næringsstofindhold og tekstur en af de vigtigste faktorer. Udtagning af jordprøver og teksturanalyser til at beskrive denne variation er dyrt. Et godt supplement er derfor at inddele marken i ensartede delmarker og udtage en eller flere prøver fra delmarkerne.


Med EM 38 udstyr kan markens jordbundsvariation måles helt ned til 1,4 m ved at trække en "slæde" hen over marken efter en motorcykel, hvor positionen samtidig måles med GPS-udstyr.

Med EM 38 udstyr kan markens jordbundsvariation måles helt ned til 1,4 m ved at trække en "slæde" hen over marken efter en motorcykel, hvor positionen samtidig måles med GPS-udstyr.

Udstyret måler jordens ledningsevne, som er tæt korreleret med jordens indhold af ler, humus og evt. salte i jordvandet. Udstyret er derfor ikke velegnet på udprægede humusjorde eller på de meget specielle, saltholdige jorde. På de almindelige jordtyper har undersøgelser vist en god sammenhæng mellem målingerne og jordtypen. 

I et fælles projekt med Landskontoret for Planteavl blev en mark opdelt i ensartede delmarker med EM 38 udstyret, og derefter blev der udtaget jordprøver i disse delmarker til teksturundersøgelser. Resultaterne viste en meget god sammenhæng mellem de målte EM 38 værdier og jordens tekstur. Konklusionen blev derfor, at udstyret er velegnet til kortlægning af jordbundsvariationen.

På den tredie europæiske konference om præcisionslandbrug afholdt i Montpellier var der også en generel enighed om, at udstyret er velegnet til at måle jordens indhold af ler og humus, og til delmarksinddeling. Samtidig har statistiske analyser vist, at den tilfældige variation i analyseresultaterne af jordprøverne bliver mindre, når jordprøverne udtages i delmarker med samme jordtype efter opmåling med EM 38 udstyret.

Vi ser følgende muligheder i teknologien:
  • kortlægning af jordbundsvariationen een gang for alle.
  • opdeling af marker i ensartede delmarker, der sikrer en optimal udtagning af jordprøver.
  • hjælp til tolkning og forståelse af udbyttekort.
  • hjælp til graduering af kvælstofgødskning og kalkning.
  • bidrag til vurdering af ensartetheden af jorden ved køb/forpagtning af jord.

Der er i sidste sæson opmålt 2700 ha og vi forventer at skulle opmåle 2800 ha i indeværende sæson.

Dette nye tiltag er et led i Planteavlsafdelingens strategi om at kunne tilbyde service indenfor den nyeste teknologi.

Oversigt over vilkår 

Areal tilmeldt
til opmåling
Pris kr. pr.
ha excl. moms
0-125 ha 100
125-250 ha 85
250-500 ha 75
500-750 ha 70
Over 750 ha 65

For ikke-medlemmer betales et startgebyr på 560 kr. samt for medgået tid til kørsel.

Ved tilmelding af f.eks. 200 ha betales altså 85 kr. pr. ha for alle 200 ha. Prisen dækker opmåling med EM 38 samt udskrift af farvekort af måleresultaterne.

Følgende opgaver løses til gældende timepris :

  • udtagning af jordprøver til bestemmelse af lerindhold eller tekstur.
  • udarbejdelse af graduerede gødnings- og kalkplaner
  • udskrift af specielle kort, opmåling af arealer m.m.

Ved samtidig bestilling af jordprøver udtaget med GPS udstyr ydes en rabat på 20 kr. pr. ha.

Der er frem til høst 2002 opmålt 5.288 ha, hvilket har givet et godt erfaringsgrundlag med teknikken.

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007. Webmaster.