Krydsoverensstemelse ved opbevaring af husdyrgødning på anden ejendom 
Husdyrproducenter skal gennem Husdyrgødningsbekendtgørelse §8 leve op til kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Hvis ikke den enkelte ejendom kan opfylde kravet, er det muligt at indgå aftale om opbevaring på andre ejendomme i eller udenfor bedriften. En aftale om opbevaring på anden ejendom - herunder for eksempel biogasanlæg - skal have en varighed på mindst 5 år og foreligge på skrift, også selvom producenten ejer begge ejendomme! Efter §9 skal opbevaring på anden ejendom også meddeles til kommunen.

Reglen om skriftlige aftaler er omfattet af Krydsoverensstemelse, krav 1.8, mens meddelelse til kommunen ikke er omfattet af Krydsoverensstemelse.

Det er Patriotisk Selskabs vurdering af nogle husdyrproducenter, ikke er opmærksomme på kravet om skriftlige opbevaringsaftaler, hvis opbevaringskravet ikke kan opfyldes - specielt i det tilfælde at producenten eller dennes ægtefælle ejer begge ejendomme.

Hvis producenten i forbindelse med anmeldelse af produktionen til kommunen har oplyst at der opbevares husdyrgødning på en anden ejendom i selveje, betragtes anmeldelsen som tilstrækkelig dokumentation.

Klik her og få et standardskema, der kan anvendes til formålet. Bemærk at der ikke er formkrav til aftalen, og at en række af standardvilkårene 2-8, ikke er rettet mod producenter, der selv ejer ejendommen med supplerende kapacitet. I det tilfælde kan en erklæring eller andet skriftligt materiale fra ejeren anvendes.

Nærmere henvendelse kan ske til Planteavlsafdelingen eller miljøkonsulenterne i Svine- og Miljøafdelingen, som også kan være behjælpelige med at foretage de fornødne beregninger