Ydelser

Generel økonomisk rådgivning
Patriotisk Selskab yder alle former for økonomisk rådgivning inden for det jordbrugsrelaterede område.

Investering og Finansiering
Patriotisk Selskab tilbyder rådgivning ved låneoptagelser og passivpleje. Rådgivningen tager udgangspunkt i virksomhedens økonomiske og skattemæssige stilling med hensyn til såvel driftsmæssige som finansielle risici.

Skatterådgivning
Patriotisk Selskab rådgiver om alle skatteforhold i relation til landbrug.

Det gælder såvel beskatning af løbende indtjening som beskatning i forbindelse med ejendomsoverdragelse, herunder især ejendomsavancebeskatning samt beskatning af genvundne afskrivninger.

Desuden rådgives i fastlæggelse af strategier for fremtidige skattebetalinger.

Selskaber og Fonde

Selskaber
Patriotisk Selskab yder rådgivning og assistance ved stiftelse af og løbende drift af jordbrugsvirksomheder i selskabsform (aktie- og anpartsselskaber).

Vor assistance omfatter især udarbejdelse og revision af årsregnskaber, der skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst med tilhørende oplysninger til skattevæsnet. Derudover foretager vi udarbejdelse af perioderegnskaber og medvirker ved budgetudarbejdelse.

En vigtig funktion, som vi udfylder ikke mindst for virksomheder drevet i selskabsform, er at være sparringspartner for ledelsen.

Fonde
Patriotisk Selskab udarbejder og reviderer årsregnskaber samt foretager opgørelse af den skattepligtige indkomst for fonde m.v. Dernæst yder vi løbende rådgivning til og fungerer som sparringpartner for bestyrelser i fonde.

Arbejdsdata og Tekniske data
På baggrund af arbejdstidsregistreringer på en række af vore kunders ejendomme udarbejder vi en statistik, der belyser arbejdsindsatsen fordelt på produktionsgrene og enkeltafgrøder.

Ud over arbejdsindsatsen direkte på produktionen belyses også fordelingen af den resterende arbejdstid. Og mens arbejdsindsatsen på produktionen ikke varierer væsentligt, er der ofte store forskelle i arbejdsindsatsen på "kapacitetsområdet". Her kommer i større udstrækning en ejerholdning til udtryk, idet der kan være særlige forhold omkring vedligeholdelsesniveau o.l., der påvirker arbejdsindsatsen.

Internt i Patriotisk Selskab anvendes statistikken bl.a. til fordeling af arbejdsomkostninger i Virksomhedsanalyser på ejendomme, hvor der ikke udarbejdes arbejdsregnskab. Ud over arbejdsstatistikken udarbejdes der løbende gennemsnit på svinepriser og kornnoteringen fra Københavns kornbørs. Gennemsnitskornnoteringen i en given periode anvendes ofte som grundlag for ansættelse af forpagtningsafgift.

Lej en ekspert
Patriotisk Selskabs rådgivning retter sig primært mod Patriotisk Selskabs medlemmer. I begrænset omfang stiller Patriotisk Selskab tillige sin ekspertise til rådighed for ikke-medlemmer på områder, hvor denne ekspertise kan betragtes som unik. Det kan f.eks. være aktuelt i forbindelse med ejendomshandler, hvor der kan være behov for en uafhængig økonomisk eller planteavlsfaglig vurdering. 

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007 . Webmaster.