VVM-rådgivning

Ved etablering eller udvidelse af husdyrhold større end 250 DE, er der krav om VVM - Vurdering af Virkninger på Miljøet. Efter den 19. juni 1999 skal alle husdyrhold under 250 DE screenes, når der er tale om nyanlæg, kapacitetsforøgelse og byggeri der fører til markante ændringer af bygninger eller, når gylleudspredningsarealer udskiftes med mere sårbare arealer.

Det vil ofte være en god idé, at inddrage en konsulent tidligt i processen, så eventuelle problemstillinger kan blive afklaret. Patriotisk Selskab er behjælpelig med myndighedskontakt, udarbejdelse af screeningsansøgninger, herunder de miljømæssige beregninger og eventuelt det videre forløb.

Anmeldeordning for husdyrbrug

Miljøminister Hans Chr. Schmidt har godkendte en ny anmeldeordning for husdyrbrug, som trådte i kraft d. 15. august 2003.

Den nye anmeldeordning skal sikre, at landmænd, der ønsker at etablere, udvide eller ændre en husdyrproduktion på op til og med 100 dyreenheder, får et svar fra regionplanmyndighederne 10 dage efter, at en ny husdyrproduktion er anmeldt til regionplanmyndighederne - dvs. amtet.

Anmeldelsen foretages ved besvarelse af 10 spørgsmål om natur og miljø på et særligt anmeldeskema. Alle spørgsmål skal kunne besvares med et "ja", for at anmeldeordningen kan anvendes. amtets afgørelse i anmeldesagerne offentliggøres og kan påklages til Naturklagenævnet.

Der er stadig en del uklarheder om ordningen. For eksempel findes der endnu ikke en vejledning, hvoraf det fremgår, hvilke bilag der skal vedlægges anmeldeskemaet. Man skal desuden være opmærksom på, at selvom der kan svares "ja" til alle spørgsmål, kan amtet alligevel vælge at gennemføre en almindelig screening hvis det vurderes, at der er specielle miljøforhold i den konkrete ansøgning. Omvendt er et eller flere "nej’er" heller ikke ensbetydende med, at et projekt er umuligt - det skal blot igennem en almindelig screening.

Populært sagt fungerer anmeldeordningen derfor som en screening af screeningsansøgninger, og det er tvivlsomt, og det er tvivlsomt om ordningen er med til at forenkle VVM-reglerne. Fordelen er, at hvis der kan svares "ja" til alle spørgsmål, og der ikke er specielle miljøforhold, der gør sig gældende, så opnår ansøger en hurtig sagsbehandling.

Så er det bare ærgerligt, at afgørelser efter anmeldeordningen fortsat skal offentliggøres med klagemulighed til Naturklagenævnet.

For yderligere information kontakt seniormiljøkonsulent Søren Schmidt Thomsen sst@patriotisk.dk eller miljøkonsulent Thomas Holst tho@patriotisk.dk

 

Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 30. januar 2007. Webmaster.