Overordnede anbefalinger til natur- og vildtplejetiltag i Tranekær Naturplanslaug

På baggrund af ejendomsbeskrivelsen er der opstillet nogle overordnede anbefalinger til natur- og vildtplejetiltag. De er ikke bindende for den enkelte ejendom, men kan bidrage til at styre og koordinere den samlede indsats.

  • Mellem fredskovsområderne og i den nordlige del af Tranekær Naturplanslaug karakteriseres landbrugsjorden af relativt stor, ubrudte dyrkede flader. Der er i landskabet. Det kan være ved at sørge for, at de levende hegn mellem større og mindre naturområder er sammenhængende og af god kvalitet. Her kan selv brud på 15-20 m være problematisk for visse arter. Omvendt er mindre brud i hegnene med til at skabe variation, og hegn bør ikke være 100% komplette.

  • En stor del af de mere specielle plantearter findes i (ofte våde) naturområder, der gennem flere hunderede år har været drevet på samme vis. Da drift af mindre græsningsarealer, stævningsskov og tørvemoser for det meste ikke længere er økonomisk rentabelt eller tilladt, kan der visse steder være behov for at gennemføre pleje , der efterligner den oprindelige drift. Der er typisk tale om fældning af træer/opvækst, så områderne ikke gror til.

  • Tilstedeværelse af vand er ofte betingelsen for varieret natur. Som de fleste andre steder i landet er der sket dræning af landbrugsjorden for at hæve dyrkningssikkerheden og rationalisere driften. Hvis dræningen er svær at gennemføre, bør det føre til en overvejelse om, hvorvidt steder med fordel kunne føres tilbage til en mere våd tilstand og udgå at landbrugsarealet.

  • Flere vandhuller er tilgroet i pil, siv og dunhammer og bør løbende renoveres og vedligeholdes med nedskæring og oprensning, for at bevare den høje naturværdi.

  • I den almindelige markdrift tilstræbes at minimere påvirkningen af naturområder. Det kan f.eks. være gennem brug af kantspreder ved udbringning af handelsgødning, reduceret udbringelse af husdyrgødning tæt ved næringsstofsårbare områder, sprøjtefri randzoner langs vand-miljøer og beskyttelsesbræmmer omkring fortidsminder.

  • Brakarealer kan anvendes aktivt til at forbedre vildtets levevilkår, gennem slåning af spor i græs/urtevegetationen, etablering af vildt- og bajordsstriber, samt udlægning som bufferzoner langs naturområder, så dyrkningsfladen ikke grænser direkte op hertil.

  • 3 større områder i Tranekær Naturplanslaug er udpeget som Særlige Følsomme Landbrugsområder. Disse bør indgå i de fremtidige overvejelser om indgåelse af MVJ-aftaler.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab