Vandhul på ca. 150 m²

Vandhul beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Kunstigt etableret af Bregnegårds tidligere ejer. Der er Dunhammer langs bredden om det meste af søer, hvilket vil medvirke til hurtigere tilgroning. Vanddybden ser dog god ud (ikke målt). Marken omkring er for tiden braklagt og der er en ca. 2 m randzone til kanten af vandhullet, der dog har stejle brinker.

Målsætning
Bevarelse af vandhul og fortsat beskyttelse mod påvirkning med næringsstof og pesticider.

Tiltag
Brinkerne flades ud så hældningen ned til vandspejlet kommer under ca. 15 . Dunhammer bør fjernes for at undgå tilgroning selvom vandhullet ser dybt ud. Det kan ske ved nedskæring til under vandoverfladen i sensommer - eventuelt gentages plejen om nødvendigt. Alternativt graves de op, hvilket dog kræver tilladelse af Fyns Amt.

Hvis marken inddrages i almindelig drift, bør der opretholdes en 10 m brakzone (min. 5 m).

Det er endnu ikke afklaret om den hidtidige regel om nonfood-beplantninger på brak på maksimalt 0,5 ha, også kan fortsætte efter omlægningen af landbrugsstøtten, så kravet om GLM¹ kan overholdes. Hvis det bliver tilfældet etableres en non-food beplantning i sammenhæng med den eksisterende bevoksning.

¹ GLM: God landbrugs- og miljømæssig tilstand. Forudsætning for at kunne modtage den fremtidige støtte, hvoraf en del består i at der ikke må etablere sig træmæssig bevoksning på mere end 2 år, på arealer der skal opretholde den høje støtterettighed.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab