Dysse ved Langelandsbæltet

Der er vedlagt beskrivelse og udkast til plejeplan formuleret af Fyns Amt på de følgende sider.

Dyssen er næsten umulig at erkende pga. tilgroning i kratvækst med Hyld, Brombær. Mod stranden er et tæt "hegn" af Slåen og Stilkeg. Desuden står der to ældre Stilkege på dyssen

Målsætning
Frilægning af det markante minde og øget tilgængelighed for offentligheden ifm. trampestien.

Tiltag
Vores forslag består af:
Kratvegetationen på dyssen og 2 m omkring fjernes og holdes nede gennem løbende slåning. Kratvegetationen af slåen og stilkeg ned til stranden bevares for at beskytte dyssen og skabe læ.

Nåletræsbevoksning nord for dysse bestående af Østrigsk Fyr og Sitkagran erstattes af kystegnet løvtræsbevoksning af fx Stilkeg, Seljerøn, slåen og havtorn (se eventuelt mindre bevoksning i sydlig ende af dysse).

Trampestien bør føres mellem kratbevoksningen af Stilkeg og Slåen der bevares og dyssen. Rent landskabeligt kan der skabes en værdifuldt lokalitet, når krat/nåletræer fjernes og fokus kommer på dyssen. Fyns Amt kunne opsætte informationstavle, hvilket blev drøftet på mødet med Poul Damgaard i juni 2005.

Han kunne supplere med at planen ser fornuftig ud, men at amtet pga. kommunalreformen ikke længere råder over økonomiske midler til nye projekter. Kun eksisterende aftaler kører videre, og kan forventes overtaget af de kommende storkommuner. Nye plejeaftaler kan tidligst indgås med disse efter 1. januar 2007.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab