Dobbeltgrav - 2 §3 vandhuller i mark 13

2 vandhuller på hver ca. 3.000 m2. Hele arealet er ca. 0,9 ha. Der er en tæt pilebevoksning på nær langs sydsiden, mens der står større ask, rødel og pil langs randen. En del marksten er blevet smidt i kanten af moseområdet. Begyndende vækst af tagrør, men heldigvis endnu ikke også dunhammer. Søerne er i god stand med stort vandspejl og åbent mod syd,

Målsætninger
Opretholde nuværende vandstand og vandflade. Der opretholdes lav lægivende beplantning omkring hullet.

Tiltag
Om 4-6 år bør pil langs nordside skæres ned og plante lave lægivende buske i randen i stedet. Udover læ fungerer de også som skjul i forbindelse med andetræk, og har som sådan stor værdi for stedets jagtmæssige muligheder.

Aht. arrondering kan "hakket" nord for dobbeltgraven fint anvendes til enten brak eller vildtager. Ca. 0,1 ha.

"Luksus" plejen kan bestå i udlægning af en 10 m bred bræmme omkring hele søen, der braklægges og gerne suppleres med vildtstribe. Det er dog et problem for anlæggelse og pleje at arealet ligger isoleret i markfladen. Hyppig slåning af brak er derfor udelukket. Til denne løsning vil gå ca. 0,4 ha, hvilket dog kan halveres da bræmmen kan være ned til 5 m med nugældende regler for braklægning.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab