Dalmose - sø med moseområde på i alt ca. 2,4 ha

 

Sø og mose deles med Claus Vedkær, hvor ca. den nordlige halvdel hører til Sønderskovgaard. Lokaliteten behandles under ét, og pleje bør aftales i fællesskab.

God størrelse sø med stor åben vandflade, hvor vandet dog ikke er særlig klart. Birk, ask, bævreasp og pil langs kanten og tæt pilevækst på holme i søen. Den nordlige ende med lavest vanddybde er kraftigt tilgroet i pilekrat. Der er begyndende tilgroning med tagrør og dunhammer. Der blev observeret engkabbeleje (foto), Gul iris og myntearter.

Den centrale den af søen er formentlig > 2,5 m dyb da tagrør og dunhammer ikke er vokset særlig langt ud fra kanten. Det er formentlig en god sø til gedde og aborre fiskeri…

Målsætning
Opretholdelse af sø med åbent vandspejl og ikke for kraftig vækst af pil langs kanten.

Tiltag
På kort sigt bør de nye pileskud langs bredden fjernes, hvorved et større arbejde fremover minimeres. Derudover at stedet ikke anvendes til dumpning af marksten. Måske bør det overvejes indenfor ca. 5 år at få skåret pil ned i den nordlige ende. Det er ikke nødvendigt at søge tilladelse hertil ved Fyns Amt, da det betragtes som pleje og ikke en ændring af tilstanden.

På længere sigt overvåges udbredelsen af specielt dunhammer, og en oprensning af de perifere dele af søen kan blive nødvendigt. Dette skal der søges tilladelse til ved Fyns Amt.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab