Ejendomsbeskrivelse af Rubenlund

Ejendommen
Rubenlund ejes i dag af Henning Bremholm og indgår i et driftsfællesskabet med Hennings søn Ulrik Bremholm. Henning Bremholm er 4. generation på Rubenlund som tidligere har hørt under godset Egeløkke, som ligger længere nord ved Dageløkke. Henning Bremholm forpagtede gården fra sine forældre i 1968 og købte den i 1972. Siden da er der købt flere ejendomme til, som indgik i en omfattende jordfordeling i 1985-861. Arealtilliggendet udgøres i dag af flere spredte ejendomme, som strækker sig fra kyst til kyst. Der bliver tillige drevet en del forpagtninger, som dog ikke indgår i naturplanen for Rubenlund. Driftsfællesskabet driver incl. Forpagtninger, 542,51 ha2 . I markplanen for 2004 indgår der vinterhvede, hundegræs, markærter, vårbyg, roefrø, vinterraps, rødsvingel. På Rubenlund er der en svineproduktion, baseret på 475 søer og med opfedning af alle slagtesvin, 2800 stk på Rubenlund og 8200 stk på Ulrik Bremholms gård Sønder skovgård. Den samlede svineproduktion er på 504,25 DE hvilket medfører et harmonikrav på 360,18 ha. Med et samlet harmoniareal på 484,36 ha, bliver der et friareal på 160,29 ha, hvilket giver rig mulighed for ekstra udtagning af jord.

Ejerens mål og fremtidige ønsker for ejendommen
Selvom at Rubenlund drives som en effektiv svine- og planteproduktion, bliver der lagt vægt på, at den rationelle markdriften tager hensyn til natur og miljø. Samtidig er det Henning Bremholms ønske at driften tilrettelægges så der bliver mulighed for både at bevare og skabe herlighedsværdier. Jagten har også høj prioritet på Rubenlund og det er derfor et ønske at naturplanen kan danne bæredygtigt grundlag for den fremtidige natur- og vildtpleje, herunder en bedre udnyttelse af brakarealerne på Bavnebjerg og ved Maden.

Landskabet
Rubenlund ligger ved Emmerbølle, 2 km nord for Tranekær gods' nordligste avlsgård Korsebølle. Landskabet varierer meget fra forholdsvis store markflader omkring Rubenlund over kuperede bakker ved Bavnbjerg, til lave engområder omkring Maden, syd for Lejbølle. Området omkring Rubenlund er en fin kombination marker, småskove, mindre moseområder og flere levende hegn, der giver vildtet gode muligheder for at finde levesteder og for at trække rundt i området.

Områdeudpegninger og fredninger
Rubenlund er omfattet af følgende områdeudpegninger (se kortbilag):

  • De fleste af markerne øst for hovedvejen indgår i et SFL område
  • Skovrejsning
  • Beskyttelsesområde landskaber
  • Drikkevandsinteresser
  • Kystzone
  • Strandbeskyttelseslinie

Prioritering af plejen af naturelementerne i naturplanen (vejledende!)

Høj: Udført år 1-3 eller særlig værdifuldt naturelement, som bør have høj prioritet i naturplejen
Middel: Udført år 4-6
Lav: Efter år 6 eller ikke behov for aktiv pleje

Husk at noget godt kan have høj prioritet ud fra dine ønsker, men samtidig lav da ingen aktiviteter er nødvendige.


1 Rapport om lokalhistorie fra Bøstrup sogn udarbejdet i forbindelse med studiekreds i 1987-88
2 Markplan for 2004

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side
 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab