Maden

 

Beskrivelse
Ved Lejbølle Skydebane ligger et større engområde kaldet maden. Her har Rubenlund et brakareal på 11,2 ha. Den nordlige del har været dyrket indtil 1999. I det nordvestlige hjørne ligger et mindre skovstykke på 0,6 ha, primært med asketræer. Plantedækket på det åbne brakareal er domineret af store tidselkolonier, primært i den sidst dyrkede del. Der er anlagt 2 vildtstriber, hvori der er sået majs og ærter. Striberne indgår ikke i brakarealet, da man af hensyn til majsen, har valgt at renholde dem kemisk.

Langs den østlige side, står en del vildrose og slåen som danner konturerne af et hegn.

Ved indkørslen til brakstykket i det NØ hjørne, ligger et lille, tilgroet vandhul i skellet.

Målsætning
Etablering af vildtvenligt brakareal og askeskov.

Plejetiltag
I områder med tidselkolonier, holdes plantedækket kortslået, for at græsset kan kvæle tidslerne. I den resterende del af brakken, anlægges der kortslåede spor. Af hensyn til vildtet, skal slåningen påbegyndes før 1. maj, der regnes som starten på vildtets yngletid. Der anlægges fortsat vildtstriber, men det vil være en god ide at vælge en anden afgrøde end majs, da den ikke er særlig konkurrencedygtig overfor ukrudt og tillige ret næringskrævende. Honingurt vil være et godt alternativ, da den er meget hårdfør og samtidig fødekilde både for hjortevildt, hønsefugle, bier og andre insekter. Dele af vildtstriben kan holdes grøn ved slåning 3-4 gange i vækstsæsonen. HUSK at slåning i så fald skal være påbegyndt inden 1/5. Hirse er også en afgrøde som tilgodeser mange vildtarter, primært fasaner og småfugle
Kanten af den lille askeskov mangler et egentligt skovbryn og er derfor ret åben. Det kan afhjælpes ved at anlægge en non food beplantning rundt langs skovkanten. Beplantningen anlægges med træarter, der kan skyde fra stubben, da nedskæring skal ske inden det 10. år, for at beplantningen kan bevare status som non food beplantning. Det betyder at følgende arter kan anvendes: ahorn, ask, avnbøg, birk, el, eg, elm, kornel, løn, navr, pil, poppel, røn, robinie, tjørn og hæg. Nedskæringen kan ske gradvist inden det 10. år.

Det lille vandhul kan i samarbejde med naboen oprenses og eventuelt udvides. Oprensningen foretages så det nye vandhul får varierende vanddybder, fordelt så 1/3 af vandhullet bliver 20-40 cm dybt, 1/3 med vanddybde 50-70 cm og endelig en 1/3 hvor vanddybde bliver 70-150 cm. Brinkerne jævnes ud, så smådyr får lettere adgang til vandhullet.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab