Levende hegn i skellet mellem Rubenlund og Emmerbøllegård

 

Beskrivelse
Hegnet som udgør skellet mellem Rubenlund og Emmerbøllegård, er afbrudt af et åbent parti på ca 85 m og den resterende del hegnet er meget dårligt udviklet nogle steder. Disse partier kan lukkes med nyplantning af læhegn, så det bliver et sammenhængende og ensartet hegn og dermed mere attraktivt for markens dyr og fugle. Det eksisterende hegn er, ifølge amtets kort, ikke omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §4.

Målsætning
Etablering af sammenhængende hegnsforløb

Plejetiltag
I samarbejde med Emmerbøllegård etableres et nyt hegn som læplantningsprojekt. Det gamle pile- og poppelhegn stævnes og der plantes et 3-rækket læhegn på hver side af skellet.

Læhegnet sammensættes efter givne retningslinier for læplantning, med en passende blanding af lægivende løvbuske, bestandstræer som giver hegnet karakter og ammetræer som hjælper de øvrige træer og buske op. Det nye hegn sammensættes af arter der allerede indgår i det eksisterende hegn: tjørn, vildrose (hunde- eller æblerose), pil, eg, ask, rødel, poppel, hyld og navr. Dertil vildæble og fuglekirsebær hvis frugter er eftertragtet af mange dyr og fugle Der holdes afstand med landbrugsmaskiner, så beskadigelse af diget undgås. Ved sprøjtning og gødskning udvises der særlig påpasselighed, så afdrift ind i hegnet undgås. Ved næringstilførsel til hegnet, vil der ske en opvækst af næringselskende og dominerende arter som brændenælder, tidsler og kvik, som eventuelt kan bekæmpes eller hæmmes ved slåning. Som beskyttelse kan der anlægges en bræmme på 1-2 m, eventuelt som en barjordsstribe, der holdes sort ved fræsning sommeren igennem, hvilket også vil have en driftsmæssig fordel, da der flere steder er en vækst udfra hegnet, af problemgræsset gold hejre.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab