Fredet dige imellem Skovtofte og Bregnegård

Beskrivelse

 

Dette fredede dige ligger som en ledelinie fra Skovtoften til Bregnegård og Helletofte mose. Hegnet på diget er veludviklet og artsrigt og indeholder arter som: hassel, navr, ahorn, rose, tjørn, slåen, eg og pil. Hegnet er med sin placering en vigtig passage for dyrelivet, hvor det kan passere i dækning imellem skovtoften, Bregnegård og Helletofte mose. Hegnet danner med sin artssammensætning, også vigtigt fødegrundlag for mange smådyr og fugle

Målsætning
Bevarelse af levende hegn som vigtig ledelinie og levested for markens dyr og fugle.

Plejetiltag
Der holdes afstand med landbrugsmaskiner, så beskadigelse af diget undgås. Ved sprøjtning og gødskning udvises der særlig påpasselighed, så afdrift ind i hegnet undgås. Ved næringstilførsel til hegnet, vil der ske en opvækst af næringselskende arter som brændenælder, tidsler og kvik. Disse kan bekæmpes eller hæmmes ved slåning. Som beskyttelse kan der anlægges en bræmme på 1-2 m. som med tiden kan udvides til en 10 m brakstribe.

For at bevare en tæt og ensartet vækst, klippes hegnet på nuværende tidspunkt med egen hegnsklipper min. hvert 2. år. Hvis hegnet begynder at blive for åbent i bunden, kan der foretages en stævning (nedskæring) hvert 12-15. år. For at bevare hegnets karakter, efterlades enkelte solitærtræer.

Tilbage til forrige side | Udskriv denne side

 
Tranekær Naturplanslaug. Copyright © 2005 Patriotisk Selskab.
Kontakt: Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab