Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle, der har én eller flere ansatte, skal have udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er kun landbrug med mere end 10 ansatte, der skal have en sikkerhedsorganisation. Heri skal ikke medregnes ansatte, der er arbejdsledere o.l.

Arbejdspladsvurderingen består af en gennemgang af hele ejendommens arbejdsmiljø. Der skal foretages en vurdering af de fysiske, ergonomiske, psykiske, kemiske og biologisk forhold samt risikoen for ulykker.

Arbejdspladsvurderingen skal være tilgængelig for ledelsen, for alle ansatte og for Arbejdstilsynet. Det skal endvidere være synligt, hvem der er ansvarlig for at følge op på, at få evt. problemer løst.

Det er det enkelte landbrug, der selv bestemmer, hvordan man vil gribe det an. Men det er vigtigt, at både medarbejdere og ledelse/ejer deltager aktivt i processen, der har det formål at fremme arbejdsmiljøet.

Uanset formen på en APV, er de overvejelser, man kommer igennem under udarbejdelsen værdifulde for bedriften. Patriotisk Selskab kan derfor kun opfordre ti,l at professionelle landbrugsbedrifter gør sig seriøse overvejelser om arbejdsmiljøet.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for din bedrift eller har andre spørgsmål, så kontakt Svineafdelingen, der også har udarbejdet et startmateriale til APV (pris 1.000,- kr.). Vi kan også gennemgå materialet ude på bedriften og hjælpe APV-arbejdet i gang

Hvad er en arbejdspladsvurdering?
Målet med en arbejdspladsvurdering er, at gøre både ledelse og medarbejdere mere aktive og ansvarlige for arbejdsmiljøet.

Metoderne er delvis frie
Man bestemmer selv hvordan det gøres. Det eneste, der stilles krav om, er, at den valgte metode skal være i stand til at opfange de problemer der er på en virksomhed.

I loven angives det, at vurderingen skal indeholde:

1.      Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold

2.      Identifikation af evt. arbejdsmiljøproblemer

3.      Beskrivelse af de konstaterede problemer

4.      Vurdering af problemerne

5.      Prioritering af problemernes løsning

6.      Handlingsplan for løsning af problemerne

7.      Retningslinier for opfølgning på handlingsplanerne.

Arbejdspladsvurderingen foretages af de ansatte i samarbejde med ledelsen. Det er medarbejdernes ansvar at være aktive, følge op på beslutninger, at uddanne sig m.m., men det er ledelsen, der bør sætte ressourcerne af og samtidig deltage aktivt i arbejdet.

Efter gennemgang af arbejdsmiljøet, vil der ofte være behov for ændringer på arbejdspladsen. Som regel vil det være anskaffelser/forbedringer, der straks foretages. Men besluttes det, at ændringer/forbedringer først skal foretages senere, skal der udarbejdes en handlingsplan.

Arbejdspladsbrugsanvisning
Alle virksomheder med medarbejdere har desuden pligt til at have en arbejdsplads-brugsanvisning liggende. Denne arbejdspladsbrugsanvisning skal i princippet udarbejdes for hvert kemikalie, der arbejdes med på ejendommen med følgende advarselsmærker : 

Sundhedsskadeligt/
lokalirriterende

Meget giftigt/
giftigt

Ætsende

Med de fleste kemikalier følger der en leverandørbrugsanvisning. Denne skal være tilgængelig for de medarbejdere, der skal anvende kemikaliet. Desværre følger leverandørbrugsanvisning ikke alle kemikalier !

Arbejdspladsbrugsanvisning er: leverandørbrugsanvisning for kemikaliet + bedriftens specifikke oplysninger for kemikaliet.

  • Skema for bedriftens specifikke oplysninger   

For yderligere oplysninger :  www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/lbmarbejdsmiljo/b4_brugsanvisninger.htm 

Tilbage_til_Svineproduktionsrådgivning

 
Copyright © 2004 Patriotisk Selskab. Denne side er sidst opdateret d. 06. juli 2007. Webmaster.